Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hirurgija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Na osnovud člana 54. i 139. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci te člana 4. i 5. Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj dana 10.12.2012 godine, donijelo je odluku broj: 18 -3-91172012 o obrazovanju komisije u sastavu:
1. Dr Radivoje Brdar, redovni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsejdnik;
2. Dr Milorad Stanišić, redovni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član;
3. Dr Duško Vasić, redovni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član

Komisija u naprijed navedenom sastavu imenovana je za pisanje izvještaja za izbor u zvanje dr Mirka Rakovića, vanrednog profesora, za užu naučnu oblast Hirurgija, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Na raspisani Konkurs Univerziteta u Banjoj Luci, objavljen 05.12.2012. godine u listu "Glas Srpske" za izbor nastavnika za užu naučnu oblast hirurgija, prijavio se kandidat:
Dr Mirko Raković, vanredni profesor, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na užoj naučnoj oblasti hirurgija, specijalistička oblast dječija hirurgija.

Nakon uvida u konkursni materijal imenovanog kandidata, koji je relevantan za izbor, komisija podnosi sljedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hirurgija Mirko Raković