Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Fuada Džankovića

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovi člana 149. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 73/10) i člana 52. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj dana 23.04.2013. godine, donijelo je odluku broj 18-3-296/2013 o imenovanju Komisije za ocjenu prihvatljivosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr. sci. med Fuada Džankovića sa naslovom:
 "ZNAČAJ PROCJENE STEPENA TRAUMATSKIH LEZIJA SINDEZMOZE NA KONAČNU FUNKCIJU SKOČNOG ZGLOBA"

Članovi Komisije za ocjenu prihvatljivosti teme i kandidata su:
1. Prof. dr Predrag Grubor, redovni profesor, uža naučna oblast, Ortopedija i Traumatologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik komisije
2. Prof. dr Aleksandar Jakovljević, vanredni profesor, uža naučna oblast, Ortopedija i Traumatologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član
3. Prof. dr Mirza Bišćević, vanredni profesor, uža naučna oblast Ortopedija i Traumatologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Fuada Džankovića