Navigacija
Viber

Konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2014. i 2015. godinu

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Na osnovu člana 4. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o naučnoj i tehnološkoj saradnji, od 01. decembra 2008. godine („Službeni glasnik BiH", - Međunarodni ugovori; broj 6/09) Ministarstvo civilnih poslova, objavljuje

KONKURS

za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2014. i 2015. godinu

Predmet konkursa
Predmet konkursa je sufinansiranje (do 14 dana) međusobnih posjeta (troškovi putovanja i boravka) istraživača iz BiH i istraživača iz Crne Gore koji će izvoditi zajedničke istraživačke projekte u 2014. i 2015. godini. Kriteriji za odabir projekata

Kriteriji za odabir projekata za sufinansiranje su:
a) značaj rezultata istraživanja za ekonomski i društveni razvoj Bosne i Hercegovine,
b) naučna vrijednost i/ili primjenjivost istraživanja,
v) potencijalna mogućnost za uključivanje u istraživačke projekte EU,
g) upotrebljivost rezultata istraživanja u praksi, odnosno u ekonomiji zemlje,
d) reference istraživačke grupe,
e) uključivanje mladih istraživača,
f) izvodljivost projekta.

Sve projektne aplikacije koje podnose aplikanti iz Bosne i Hercegovine moraju ispunjavati opšte i posebne uslove odredbi pravilnika/kriterija o sufinansiranju naučno-istraživačkih projekata koje primjenjuju Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (za aplikante s područja Federacije Bosne i Hercegovine) i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske (za aplikante s područja Republike Srpske), a na bazi kojih će biti vršeno i vrednovanje podnesenih projekata.

Vrijeme izvođenja zajedničkih projekata je dvije godine.
Predviđeni termin početka rada na projektima je 01.04.2014. godine.

Više informacija na
: http://ncp.ba/ba/konkurs-za-sufinansiranje-boravaka-i-putovanja-u-okviru-saradnje-istrazivaca.aspx