Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Organizacija i poslovi policije

Izbori u zvanjaUniverzitet u Banjoj Luci

Prijedlog Komisije:
Sagledavajući naučnu, stručnu i pedagošku aktivnost, na osnovu biografskih podataka, objavljenih naučno-stručnih radova, te naučno-istraživačke aktivnosti, stručne aktivnosti i pedagoškog iskustva, a shodno članovima 77, 78. i 79. Zakona 8 o visokom obrazovanju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 73/10), Komisija jednoglasno predlaže Senatu Visoke škole unutrašnjih poslova i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci da Mr Borislava Đukića, inspektora za policijsku grupu predmeta na Visokoj školi unutrašnjih poslova, izabere u saradničko zvanje asistenta visoke škole za užu naučnu oblast Organizacija i poslovi policije, na nastavnom predmetu: Rad policije u zajednici.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Organizacija i poslovi policije