Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Kriminalistička taktika, metodika i operativa

Izbori u zvanjaUniverzitet u Banjoj Luci

Komisija je razmatrajući prijave konstatovala sljedeće:

- Prijava prvog kandidata Nevene Rakić je kompletna i Komisija je uzela u razmatranje i bodovala ostvareni prosjek ocjena na prvom ciklusu studija (9,18 bodova), naučnu djelatnost (1 bod), stručnu djelatnost (5 bodova) i bodove ostvarene na osnovu ocjene studenata o kvalitetu izvođenja nastave (10 bodova).

- Prijava drugog kandidata Aleksandra Đukića je kompletna, ali u prilogu nisu dostavljene fotokopije objavljenih radova pa Komisija nije mogla iste uzeti u razmatranje i bodovanje, nego je u bodovanje uzet samo ostvareni prosjek ocjena na prvom ciklusu studija (8,4 boda).

- Prijava trećeg kandidata mr Branka Mandića je nepotpuna, jer u istoj nedostaje ovjeren prepis ili kopija diplome o završenom prvom ciklusu studija sa najmanje 240 ECTS bodova, sa podacima o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na navedenom studiju, a što je propisano u članu 79. stav 1. tačka a) Zakona o visokom obrazovanju. U skladu sa navedenim Komisija prijavu kandidata mr Branka Mandića kao nepotpunu nije uzela u razmatranje.

- Prijava četvrtog kandidata Snježane Radošević je nepotpuna, jer u istoj nedostaje dokaz o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na prvom ciklusu studija, a što je propisano u članu 79. stav 1. tačka a) Zakona o visokom obrazovanju. U skladu sa navedenim Komisija prijavu kandidata Snježane Radošević kao nepotpunu nije uzela u razmatranje.

- Komisija je sačinila rang listu kandidata:

1.  Nevena Rakić…………………………. 25,18 bodova

2.  Aleksandar Đukić ……………………...8,4 – || –

Na osnovu navedenog Komisija jednoglasno smatra da Nevena Rakić posjeduje stručnu i naučnu zrelost, kako u oblasti pedagoškog, tako i u sferi naučnog rada. Cjelokupan rad Nevene Rakić ukazuje na to da posjeduje naučno-istraživačko i pedagoško iskustvo, a objavljeni radovi, završene obuke i učestvovanje u izradi istraživačkih projekata imaju značaj za naučnu oblast za koju se bira, te time ispunjava sve uslove za izbor u saradničko zvanje asistenta visoke škole predviđene u članovima 77, 78. i 79. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/10) za užu naučnu oblast Kriminalistička taktika, metodika i operativa na nastavnom predmetu Kriminalistička taktika.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Kriminalistička taktika, metodika i operativa