Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Dječija i preventivna stomatologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Banjoj Luci kojima su propisani uslovi za izbor nastavnika, uzimajući u obzir broj i kvalitet objavljenih radova i naučno-istraživačke aktivnosti Kandidata, Komisija konstatuje da kandidat dr sc.stom. Olivera Dolić ispunjava uslove za izbor u nastavno zvanje docenta. Posebno ističemo da je kandidat završila dodiplomske studije kao sudent generacije, te da je bila Koordinator studijskog programa stomatologija Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci. Kao student bila je i demonstrator na predmetu Djsčija i preventivna stomatologija, tako da je već rano pokazala izraziti smisao za pedagoški i praktični rad. Dr sc.stom. Olivera Dolić je uspostavila spontan i kreativan odnos sa studentima i svojom odgovornošću, teoretskim i praktično utemeljenim znanjem se ističe kao pedagog. Vremenom je dokazala da može aktivno učestvovati u planiranju i izvođenju nastave, ge je Komisija smatra sposobnom za samostalan naučni i istraživački rad.

Komisija sa posebnim zadovoljstvom predlaže Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci i Senatu Uiiverziteta, da višeg asistenta dr sc.stom. Oliveru Dolić izabere u nastavno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, za užu naučnu oblast Dječija i preventivna stomatologija.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Dječija i preventivna stomatologija - dr sc.stom. Olivera Dolić