Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Organizacija i poslovi policije

Izbori u zvanjaUniverzitet u Banjoj Luci

Komisija je razmatrajući prijave konstatovala sljedeće:
- Prijava kandidata Mladena Marića je kompletna i Komisija je uzela u razmatranje i bodovala ostvareni prosjek ocjena na prvom ciklusu studija 8,02 bodova, stručnu djelatnost (5 bodova) i bodove ostvarene na osnovu ocjene studenata o kvalitetu izvođenja nastave (10 bodova), što ukupno iznosi 23,02 boda

Na osnovu navedenog Komisija jednoglasno smatra da Mladen Marić posjeduje stručnu i naučnu zrelost, kako u oblasti pedagoškog, tako i u sferi naučnog rada. Cjelokupan rad Mladena Marića ukazuje na to da posjeduje naučno-istraživačko i pedagoško iskustvo, a objavljeni radovi, završene obuke i učestvovanje u izradi istraživačkih projekata imaju značaj za naučnu oblast za koju se bira, te time ispunjava sve uslove za izbor u saradničko zvanje asistenta visoke škole predviđene u članovima 77, 78. i 79. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/10) za užu naučnu oblast Organizacija i poslovi policije na nastavnom predmetu Policijska kontrola i regulisanje saobraćaja.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Organizacija i poslovi policije