Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Saše Mićina

DoktoratiTehnološki fakultet

Podaci o Komisiji:
1. Dr Milan Antonijević, redovni profesor Tehničkog fakulteta u Boru - Univerzitet u Beogradu, uža naučna oblast Hemijska tehnologoja
2. Dr Miomir Pavlović, redovni profesor Tehnološkog fakultetau Zvorniku - Univerzitet u Istočnom Sarajevu, uža naučna oblast Elektrohemijsko inženjerstvo
3. Dr Jelena Penavin - Škundrić, redovni profesor Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci, Univerzitet u Banjoj Luci, uža naučna oblast Fizička hemija i Neorganska hemija
4. Dr Rada Petrović, docent na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci, Univerzitet u Banjoj Luci, uža naučna oblast Fizička hemija
5. Dr Zora Levi, docent na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci, Univerzitet u Banjoj Luci, uža naučna oblast Neorganska i nuklearna hemija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Saše Mićina