Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Snežane Samardžić

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu odluke Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci od 28.09.2011. godine, rješenjem broj 1300-3/11 imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze kandidatkinje mr Snežane Samardžić pod naslovom Karaktersitike porodične dinamike i nasilno ponašanje psihotičnih i nepsihotičnih.

Komisija u sastavu:
1. Dr Spasenija Ćeranić, vanredni profesor, uža naučna oblast Klinička psihologija, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, predsjednik
2. Dr Marija Burgić-Radmanović, redovni profesor, uža naučna oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član
3. Dr Nada Letić, docent, uža naučna oblast Klinička psihologija, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

podnijela je Nastavno-naučnom vijeću izvještaj, koji je Vijeće prihvatilo. Senat Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 21.06.2012. godine donio je Zaključak da se vrati prethodna Odluka o usvajanju navedenog izvještaja Nastavno-naučnom vijeću Filozofskog fakulteta i Komisiji da se koriguje naziv teme za izradu doktorske disrtacije.
Komisija u navedenom sastavu ponovo je razmatrala predloženi naziv teme i priloženu dokumetaciju te Nastavno-naučnom vijeću Filozofskog fakulteta podnosi korigovan

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Snežane Samardžić