Navigacija
Viber X logo

Obavještenje o davanju na uvid javnosti magistarske teze Radojke Pajčin

Magistarski radoviPoljoprivredni fakultet

Obavještavamo javnost da su magistarska teza i referat o ocjeni magistarske teze, kandidata Radojke Pajčin, pod naslovom: "Makrozoobentos kao prirodna hranidbena komponenta potočne pastrmke (Salmo trutta morpha fario) u nekim rijekama Dunavskog sliva" dati na uvid javnosti.

 

Zainteresovani iste mogu dobiti na uvid u biblioteci Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci od  10,00  do 13,00 časova svakog radnog dana.

                                                                             

Univerzitet u Banjoj Luci
Poljoprivredni fakultet