Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Aleksandre Kostadinović Račić

DoktoratiFilozofski fakultet

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme prijavljene doktorske disertacije pod naslovom Život i naučno djelo Vladimira Ćorovića kandidata mr Aleksandre Kostadinović Račić napisala je Komisija imenovana na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci koja je održana 04. juna 2013. godine (rješenje broj 07/3.980-5/13), u sastavu:
1. Dr Radivoj Radić, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, uža naučna oblast Opšta istorija, predsjednik;
2. Dr Marko Šuica, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, uža naučna oblast Nacionalna istorija, član
3. Dr Dragiša Vasić, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Pomoćne istorijske nauke, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Aleksandre Kostadinović Račić