Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze mr Fikreta Midžića

DoktoratiFilozofski fakultet

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta u Univerziteta u Banjoj Luci održanoj 04. juna 2013. godine imenovana je Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr Fikreta Midžića, direktora Kantonalnog arhiva u Bihaću. Komisiju čine:
1. Dr Đorđe Mikić, profesor emeritus, Univerzitet u Banjoj Luci
2. Dr Dušan Berić, redovni profesor, Univerzitet u Banjoj Luci
3. Dr Miloš Ković, docent, Univerzitet u Beogradu

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze mr Fikreta Midžića