Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Paradontologija i oralna medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 01/04.2-3437-15/12 od 03.12.2012. godine imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:
1. Dr Smiljka Cicmil, docent, uža naučna oblast Paradentologija i oralna medicina, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, predsjednik
2. Dr Jovan Vojinović, redovni profesor, uža naučna oblast Dječija i preventivna stomatologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član
3. Dr Mirjana Gojkov-Vukelić, docent, uža naučna oblast Paradentologija i oralna medicina, Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu, član


Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Paradontologija i oralna medicina Verica Pavlić