Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Socijalna politika

Izbori u zvanjaFakultet političkih nauka

Nastavno-naučno vijeće Fakulteta političkih nauka donijelo je odluku o imenovanju Komisije u sastavu:

1. Dr Ana Gavrilović, redovni profesor, uža naučna oblast Socijalna politika, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Aleksandar Jugović, vanredni profesor, uža naučna oblast Socijalna patologija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, član
3. Dr Mira Ćuk, docent, uža naučna oblast Socijalna politika, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci, član 

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Socijalna politika Ljubo Lepir