Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifični jezici - srpski jezik

Izbori u zvanjaFilološki fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Milan Dragičević, redovni profesor, uža naučna oblast Specifični jezici - srpski jezik, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Božo Ćopić, redovni profesor, uža naučna oblast Srpski jezik, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Biljana Babić, vanredni profesor, uža naučna oblast Specifični jezici - srpski jezik, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifični jezici - srpski jezik Slađana Cukut