Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze mr Smiljane Paraš

DoktoratiPrirodno-matematički fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj 19/3.626/2013 od 18.09.2013. godine imenovani smo u Komisiju za pregled, ocjenu i odbranu završene doktorske disertacije mr Smiljane Paraš u sastavu:
1. Dr Živojin Erić, redovni profesor, uža naučna oblast Mikrobiologija, biologija ćelije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Milica Matavulj, redovni profesor, uža naučna oblast Citologija i histologija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, član
3. Dr Radoslav Gajanin, redovni profesor, uža naučna oblast Patologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze mr Smiljane Paraš