Navigacija
Viber X logo

Konkursi za stipendije Ministarstva prosvjete i kulture RS 25. oktobra

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objaviće 25. oktobra 2013. godine konkurse za dodjelu stipendija studentima.

Studenti Banjalučkog univerziteta

Između ostalih, mogućnost da dobiju stipendiju imaće uspješni studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske i uspješni studenti prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koje se ne finansiraju iz budžeta RS sa najnižom prosječnom ocjenom 8.50. 

Konkurs za dodjelu stipendija biće raspisan i za studente prvog ciklusa studija sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama Republike Srpske sa najnižom prosječnom ocjenom 8,00.
Za stipendije iz budžeta RS moći će da konkurišu i kandidati iz kategorije - ostali studenti prvog ciklusa studija, sa najnižom prosječnom ocjenom 7,50  i to za sljedeće potkategorije: studenti iz socijalno ugroženih porodica što dokazuju isključivo rješenjem nadležnog centra za socijalni rad; studenti – civilne žrtve otadžbinskog rata, djeca poginulih boraca i djeca ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije; studenti bez jednog ili oba roditelja; studenti iz porodica sa dva ili više studenata i studenti koji su bili smješteni u domove za nezbrinutu djecu ili u hraniteljske porodice do punoljetstva; studenti sa invaliditetom koji ne ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica, te studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, a koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća.

Studenti Banjalučkog univerziteta

Ministarstvo prosvjete 25. oktobra raspisaće i konkurs za dodjelu stipendija studenatima sa invaliditetom koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica (sva tri ciklusa), a jedini kriterijum je da nisu obnovili upisanu godinu studija i da nisu stariji od 35 godina.

Osim toga, biće raspisan i konkurs za dodjelu stipendija studentima studija u inostranstvu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija sa najnižom prosječnom ocjenom 9,00 a dodjeljuju se studentima koji studiraju na studijskim programima koji se ne izvode u Republici Srpskoj i na kojima se stiču zvanja za deficitarna zanimanja. U svakom konkursu biće navedeni osnovni i opšti uslovi i kriterijumi za dodjelu stipendija, kao i potrebna dokumentacija i prijava na konkurs.
Prijava na konkurs podrazumijeva priloge koje studenti u periodu raspisivanja konkursa mogu pronaći na Portalu Vlade, na stranici Ministarstva prosvjete i kluture. Svi potrebni dokumenti ne smiju biti stariji od dana objavljivanja konkursa osim uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja o prebivalištu koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci.