Navigacija
Viber X logo

Zaključci sa dvadeset prve sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Dvadeset prva sjednica Senata Univerziteta u Banjoj Luci održana je u četvrtak 24.10. 2013. godine u prostorijama Rektorata. Nakon utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja Izvoda iz zapisnika sa 20. sjednice, Senat je razmatrao i usvojio Pravilnik o priznanjima i nagradama na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Uz prethodno prihvaćanje predložene formulacije člana 17. Statuta Poljoprivrednog fakulteta koji se odnosi na sastav nastavno-naučnog vijeća Fakulteta, Senat je dao saglasnosti na pomenuti Statut u domenu akademskih pitanja.

Senat je, takođe, donio odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa. Izmjena se odnosi na član 4. i glasi da „proferos emeritus ima pravo na naknadu ukoliko je angažovan u nastavnom procesu i drugim nastavnim aktivnostima na drugom i trećem ciklusu studija, a koja može iznositi maksimalno 30 odsto od osnovne plate redovnog profesora“. Naknadu za profesore emerituse isplaćivaće fakulteti/ Akademija umjetnosti iz vlastitih sredstava.

Isto tako, jednoglasno je zaključeno da, u skladu sa pomenutim Pravilnikom,  u školskoj 2013/2014. godini neći biti birani novi profesori emeritusi.

Na istoj sjednici donesena je i odluka da nastava na drugom ciklusu studija za školsku 2013/2014. godinu počinje 4. novembra, na svim fakultetima osim na Elektrotehničkom, gdje će nastava početi u ljetnom semestru, te je zadužen prorektor za nastavu da uskladi važeći akademski kalendar sa ovom odlukom.

Donesena je i odluka o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika, ali samo onih koji napreduju u više zvanje ili se vrši reizbor, a na osnovu prijedloga nastavno-naučnih vijeća fakulteta, Akademije umjetnosti i Visoke škole unutrašnjih poslova. Senat je, takođe, prihvatio prijedlog Medicinskog fakulteta o razrješenju i imenovanju šefa Katedre interne medicine; donio odluku o razrješenju i imenovanju rukovodioca studijskog programa Muzička umjetnost na Akademiji umjetnosti; te prihvatio prijedlog odluke NNV Pravnog fakulteta o izmjeni i dopuni studijskog programa I ciklusa studija, broj: 12/3.960-VI-2/13. od 23.09.2013. godine.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta na svojoj 21. sjednici donijelo je i više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja i to na:  Akademiji umjetnosti za izbor dr Ane Petrov u zvanje docenta; na Medicinskom fakultetu za izbor dr Aleksandra Lazarevića u zvanje redovnog profesora, dr Olivere Dolić i dr Mirjane Gnjatić u zvanje docenta, mr Tatjane Marković u zvanje višeg asistenta i Ljiljane Božić u zvanje višeg asistenta; Poljoprivrednom fakultetu za izbor dr Vide Todorović u zvanje vanrednog profesora i dr Mile Dardića u zvanje docenta; Rudarskom fakultetu za izbor dr Vladimira Malbašića u zvanje vanrednog profesora, dr Zvonimira Boškovića u zvanje docenta i Jovane Crnogorac, mr u zvanje višeg asistenta; Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta za izbor dr Toplice Stojanovića u zvanje vanredog profesora; te na Filološkom fakultetu za izbor dr Ljubomira Milutinovića i dr Željke Babić u zvanje vanrednog profesora, dr Dijane Tica u zvanje docenta,  Jelene Ristanović Kuprešak, mr u zvanje višeg asistenta, mr Dijane Zrnić u zvanje nastavnika stranog jezika, te je donesena odluka o ponovnom izboru mr Kornelie Tanjga - Vidović u zvanje višeg asistenta.

Senat je, takođe, donio odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji na: Medicinskom fakultetu (za mr Sanju Grgić na temu: „Značaj intratekalnog oligoklonalnog imunoglobulina G u dijagnozi i prognozi multiple skleroze“; za mr Vandu Marković Peković na temu: „Upotreba lijekova u gerijatrijskoj populaciji Republike Srpske – struktura, polifarmacija i potencijalne interakcije lijekova“; te za mr Aleksandru Grbić na temu: „Uticaj kratkotrajne monoinsulinske i kombinovane terapije na insulinosekretornu funkciju u bolesnika sa tipom 2 diabetes melitusa i sekundarnim neuspjehom oralne terapije“); Filološkom fakultetu (za mr Jelenu Janjić na temu: „Književna i izdavačka djelatnost Simeona Milutinovića Sarajlije (tekstološki i bibliografski aspekti)“; te Šumarskom fakultetu (za mr Jugoslava Brujića na temu: „Šumska vegetacija Čemernice“).

Isto tako donesene su odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na: Elektrotehničkom fakultetu (za mr Mihajla Savića na temu: „Novi sistem za nadzor računarske infrastrukture kao servisa“); Mašinskom fakultetu (za mr Đorđa Miltenovića na temu: „Istraživanje termičke stabilnosti i habanja pužnih prenosnika“); Medicinskom fakultetu ( za mr Branku Čančarević Đajić na temu: „Uloga Doppler parametra u predikciji perinatalnog ishoda kod intrauterusnog zastoja u rastu ploda“); Rudarskom Fakultetu (za mr Ruzmira Avdića na temu: „Modeliranje gravitacijske koncentracije uglja primjenom fuzzy logike“; te na Šumarskom Fakultetu (za mr Danijelu Petrović na temu: „Svojstva drveta omorike (Picea omorika Pančić/Purkyne) iz predhodnih sastojina i kultura na području Republike Srpske“);

Na svojoj 21. sjednici Senat je razmatrao i prihvatio  prijedloge Posebnog sporazuma o saradnji između Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Poljoprivrednog instituta Republike Srpske; zatim Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između Tehnološkog fakulteta UNBL i Visoke škole strukovnih studija – Beogradska politehnika iz Beograda; Sporazuma o saradnji između Akademije umjetnosti UNBL i Akademije umjetnosti Univrziteta Alfa iz Beograda, te je donesena Odluka o zaključivanju Memoranduma o saradnji između Akademije umjetnosti UNBL i Fakulteta za umjetnost i dizajn Univerzieta Bauhaus-Universitat Weimar iz Njemačke.

Razmatrajući Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Tehnološkog fakulteta o produžetku radnog angažovanja prof. dr Radane Đuđić, Senat je donio odluku  da se radni odnos za prof. Đuđić produži za naredne dvije godine.

Senat je takođe donio Odluku o izmjeni i dopuni odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na prvom ciklusu studija u školskoj 2013/2014.godini, a na osnovu prijedloga Akademije umjetnosti, Elektrotehničkog, Mašinskog, Filološkog, Šumarskog, Filozofskog, Fakulteta političkih nauka, Šumarskog i Tehnološkog fakulteta, kao i Visoke škole unutrašnjih poslova. Prihvaćen je i Prijedlog za izmjenu Odluke o odgovornim nastavnicima i sardnicima za drugi ciklus u školskoj 2013/2014. godini, a na osnovu prijedloga Tehnološkog i Elektrotehničkog fakulteta.

Pod tekućim pitanjima, Senata je upoznat sa molbom studenata Ekonomskog fakulteta koji su zatražili podršku ovog akademskog tijela, budući da im je, kako su istakli, ugroženo pravo odabira usmjerenja na četvrtoj godini studija, te je donio zaključak da studenti samostalno biraju usmjerenje prilikom upisa IV godine studija. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/2858/uni-2.jpg