Navigacija
Viber

Pedeset godina Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci ove godine slavi izuzetno važan jubilej - 50 godina postojanja i uspješnog rada, koji će 15. novembra biti obilježen svečanom akademijom, te tradicionalnom naučnim skupom pod nazivom „X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske“. Svečana akademija biće održana u  amfiteatru Tehnološkog fakulteta, sa početkom u 9.30 časova, a prisustvovaće joj brojni ugledni gosti iz akademskog, javnog i političkog života, dok će se pomenuti naučni skup koji ove godine ima međunarodni karakter odvijati tokom 15. i 16. novembra, uz učešće autora iz 12 zemalja.

Tehnološki fakultet

Obilježavanje 50. rođendana Tehnološkog fakulteta prilika je i da se podsjeti na period kada je Fakultet nastajao i izrastao u respektabilnu i modernu visokoškolsku ustanovu.

Naime, prvi studenti Fakulteta upisani su davne 1963. godine, na Tehnološki odsjek u okviru Tehničkog fakulteta u Banjoj Luci, koji je bio prva visokoškolska institucija u ovoj regiji.

Osoblje Tehnološkog fakulteta

Prateći kadrovske potrebe banjalučke regije, školske 1971/72. godine osnovan je i Biotehnološko-prehrambeni smjer Tehnološkog odsjeka Tehničkog fakulteta u Banjoj Luci,  a nakon što je  školske 1975/76. godine formiran Univerzitet u Banjoj Luci, a tadašnji Tehnički fakultet se razdvojio na dva posebna fakulteta: Elektrotehnički i Tehnološki, u januara 1977. godine postojeći smjerovi na Tehnološkom fakultetu prerasli su u odsjeke: Hemijsko-tehnološki i Biotehnološko-prehrambeni. 

U školskoj 1988/89. godini počeo je sa radom i Odsjek za tekstilno inženjerstvo, a u školskoj 1997/98. godini osnovan je i Rudarski odsjek, sa sjedištem u Prijedoru, koji je školske 2009/10. prerastao u Rudarski fakultet. U školskoj  2010/11. godini, sa radom je krenuo i studijski program Grafičko inženjerstvo.   U okviru navedenih studijskih programa djeluje veći broj smjerova, na kojima se nastava uglavnom odvija  uz učešće vlastitog kadra. Trenutno na Tehnološkom fakultetu u stalnom radnom odnosu ima: 9 redovnih profesora, 4 vanredna profesora, 7 docenata i 16 viših asistenata, od kojih većina trenutno radi doktorsku tezu, pa Fakultet može očekivati dodatno jačanje kadrovske strukture u skorije vrijeme.

Kao jedan od najstarijih fakulteta na Univerzitetu u Banjoj Luci, u svojih 50 godina postojanja i rada, Tehnološki fakultet je izveo 1505 diplomiranih inženjera, 81 magistara tehničkih, biotehničkih i hemijskih nauka i 39 doktora tehničkih, biotehničkih i hemijskih nauka. Mnogi od njih danas su istaknuti stručnjaci, koji su dali i daju značajan doprinos tehničko-tehnolološkom razvoju  Republike Srpske i drugih dijelova bivše države.

Laboratorija Tehnološkog fakulteta

Istovremeno, tokom čitavog perioda postojanja, jedan od osnovnih stubova rada i razvoja Fakulteta bio je naučno-istraživački rad. U tom smislu razvijana je intenzivna međufakultetska i međunarodna saradnja u okviru koje je realizovan ogroman broj projekata, dok veći broj nastavnika i saradnika Fakulteta ima objavljene radove u časopisima sa SCI liste.

Takođe, treba dodati i da Fakultet dugi niz godina izdaje naučni časopis pod nazivom „Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa RS”, koji je prema kriterijumima Ministarstva nauke i tehnologije RS, od prije dvije godine, svrstan u kategoriju naučnih časopisa nacionalnog značaja. Ove godine Glasnik je od strane Ministarstva proglašen najuspješnijim naučnim časopisom u RS.

Program rada X savjetovanja hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske