Navigacija
Viber X logo

Informacija sa 23. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

 

Na dvadeset trećoj sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci održanoj 26.12.2013. godine, razmatrano je šest od ukupno 15 tačaka usvojenog dnevnog reda.

Nakon razmatranja i usvajanja Izvoda iz zapisnika sa 22. sjednice Senata Univerziteta održane 28.11.2013. godine i nastavka 22. sjednice održane 04.12.2013. godine, Senat je razmatrao prijedloge nastavno-naučnih vijeća više fakulteta za pokretanje novih studijskih programa na različitim ciklusima studija i izmjeni postojećih, odnosno licenciranju i ponovnom licenciranju studijskih programa.
Konkretno, Senat je usvojio Elaborat o opravdanosti izvođenja novih studijskih programa I i II ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu; Elaborat o opravdanosti izmjene postojećih studijskih programa I ciklusa studija na Elktrotehničkom fakultetu; Elaborat o opravdanosti izvođenja novih studijskih programa na II ciklusu studija na Pravnom fakultetu; Elaborat o ponovnom licenciranju studijskog programa Filozofija na I i II ciklusu studija, Elaborat o licenciranju studijskog programa Istorija na II ciklusu studija na Filozofskom fakultetu i Elaborat o opravdanosti izvođenja II ciklusa studija na smjeru Specijalne pedagogije na Filozofskom fakultetu; Elaborat o opravdanosti osnivanja kombinovanog studijskog programa II ciklusa studija akademskih studija Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa na Poljoprivrednom fakultetu; Elaborata o licenciranju studijskog programa III ciklusa studija akademskih studija biomedicinskih nauka na Medicinskom fakultetu, dok prijedlozi: Nastavno-naučnog vijeća Mašinskog fakulteta o usvajanju Elaborata za studijski program Energetska efikasnost u zgradarstvu na II ciklusu studija i NNV Filozofskog fakulteta o usvajanju Elaborata o opravdanosti izvođenja III ciklusa studija na studijskom programu Učiteljskog studija, nisu prihvaćeni.

Takođe, Senat je prihvatio prijedloge NNV Prirodno-matematičkog fakulteta o izmjeni i dopuni inoviranog Nastavnog plana Studijskog programa prostorno planiranje na I ciklusu studija i o izmjeni i dopuni Nastavnog plana Studijskog programa geografija na II ciklusu studija; te prijedlog NNV Medicinskog fakulteta o izmjeni i dopuni nastavnog plana studijskog programa medicina na I ciklusu studija.

Na istoj sjednici razmatran je i prihvaćen i prijedlog nastavno-naučnih vijeća Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog, Elektrotehničkog fakulteta, Mašinskog i Tehnološkog fakulteta o pokretanju studija trećeg ciklusa pod nazivom „Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo“ i Elaborat o opravdanosti osnivanja ovog studija.

Isto tako, donesene su odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I ciklusu studija za zimski semestar školske 2013/2014. godine, broj: 02/04-3.2941-2/13 od 10.09.2013. godine, na prijedlog Medicinskog i Pravnog fakulteta i Akademije umjetnosti, te za III ciklus na prijedlog Poljoprivrednog fakulteta.

Najveće akademsko tijelo Univerziteta je na istoj sjednici donijelo i više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji i to: na Elektrotehničkom fakultetu (za mr Vladimira Risojevića na temu: „Klasifikacija dobijenih tehnika daljinske detekcije“; na Medicinskom fakultetu (za mr Deana Girota na temu: „Uloga dekompresijske kraniektomije u liječenju teške ozlijede mozga praćene unutar-lubanjskim krvarenjem“); na Poljoprivrednom (za mr Gorana Mirjanića na temu: „Uticaj ishranu pivskim kvascem i sladovinom na razvoj pčelinjih društava“; na Prirodno-matematičkom (za mr Smiljanu Paraš na temu: „Morfološke i ultrastrukturne promene endokrinog pankreasa pacova Wistar soja pod uticajem visokofrekventnih elektromagnetnih polja “); te na Filozofskom fakultetu (za mr Milicu Drobac na temu: „Psihološki efekti vježbe i transfera u razvoju kreativnosti kod intelektualno darovitih učenika viših razreda osnovnih škola“).

Nastavak 23. sjednice Senata Univerziteta planiran je za četvrtak, 16. januar 2014. godine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3029/uni-1.jpg