Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Medicinska biohemija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Jasminka Nikolić, redovni profesor, uža naučna oblast Medicinska biohemija, Medicinski fakultet Univrziteta u Banjaluci, predsjednik
2. Dr Živko Saničanin, redovni profesor, uža naučna oblast Medicinska biohemija, Medicinski fakultet Univrziteta u Banjaluci, član
3.Dr Zlata Mujagić, redovni profesor, uža naučna oblast Medicinska biohemija, Medicinski fakultet Univrziteta u Tuzli, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Medicinska biohemija Milada Nalesnik