Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Mire Laketić

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu odluke Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije pod nazivnom "Jugosloveni, španski građanski rat i ratna emigracija" u sljedećem sastavu:
1. Dr Mile Ilić, redovni profesor, uža naučna oblast: Didaktika, Opšta pedagogija i Metodika razredne nastave, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Ljubomir Milutinović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Specifične književnosti, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Branka Kovačević, vanredni profesor, uža naučna oblast: Didaktika, Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Mire Laketić