Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Vladana Vukliša

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu odluke Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije pod nazivnom "Jugosloveni, španski građanski rat i ratna emigracija" u sljedećem sastavu:

1. Dr Milan Ristović, redovni profesor, uža naučna oblast: Opšta savremena istorija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Miroslav Jovanović, redovni profesor, uža naučna oblast: Opšta savremena istorija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, član
3. Dr Darko Gavrilović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Nacionalna istorija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Vladana Vukliša