Navigacija
Viber X logo

Nastavak 22. sjednice Senata Univerziteta U Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

U nastavku 22. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci održanom u srijedu, 04. decembra 2013. godine razmatrani su prijedlozi fakulteta za izbor u nastavnička i saradnička zvanja. Na prijedlog Akademije umjetnosti tačka: izbor u zvanje dr Siniše Vidakovića u zvanje vanrednog profesora na Akademiji, skinuta je sa dnevnog reda, dok je ovo tijelo donijelo odluku o izboru mr Novaka Demonjića u zvanje vanrednog profesora na pomenutoj visokoškolskoj ustanovi.

Senat je takođe donio odluku o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Ekonomskom fakultetu (dr Željka Vaška u zvanje vanrednog profesora); Pravnom fakultetu (mr Stojane Kopanja, mr Milijane Lepir, mr Milana Pilipovića i Njegoslava Jovića, mr – svi u zvanje višeg asistenta); Mašinskom fakultetu (dr Vinka Babića u zvanje docenta); Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta (dr Aleksandra Kukrića u zvanje docenta); Šumarskom (mr Dragutina Matarugića u zvanje docenta); te Filološkom (dr Danila Capassa u zvanje vanrednog profesora i mr Slađane Cukut u zvanje višeg asistenta). Istovremeno, prijedlozi naučno-nastavnih vijeća Filološkog fakulteta za izbor Anje Pravuljac, mr u zvanje asistenta; Fakulteta političkih nauka za izbor dr Ljube Lepira i dr Dragane Šćepović u zvanje docenta, te Filozofskog fakulteta za izbor dr Dragiše Vasića u zvanje docenta,  vraćeni su na doradu.

Senat je na istoj sjednici donio odluke  o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na: Ekonomskom fakultetu (za mr Željka V. Račića na temu: „Višeatribituvno odlučivanje-metode, primjena, očekivani proces razvoj“) Tehnološkom (mr Biljanu B. Pećanac na temu: „Uticaj izbora omotača na kvalitet tradicionalnih fermentisanih kobasica“) i Fakultetu političkih nauka (za mr Duška Trninića na temu: „Kulturno-ideološki aspekti globalizacije“).

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je donijelo više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije i to na: Ekonomskom fakultetu (za mr Ilije Stojanovića na temu: „Nova paradigma dobrog upravljanja u javnoj  upravi u funkciji održivog ekonomskog razvoja“, za mr Dragana Milovanovića na temu: „Poslovna predviđanja u funkciji poslovnog restrukturiranja preduzeća“ i za mr Branke Topić Pavković na temu: „Proces monetarnog integrisanja u uslovima krize“); Fakultetu političkih nauka (za mr Radmilu Pejić na temu: „Sporovi oko bolonjskog koncepta univerziteta“); te Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta (za mr Željka Sekulića na temu: „Promjene indikatora anaerobnog metabolizma tokom intermitentnog rada maksimalnog inteziteta kod fudbalera“, mr Željka Kovačevića na temu: „Zdravstvena i antropološka obilježja različito kineziloški angažovanih studentica“ i mr Duška Lepira na temu: „Emocionalna inteligencija kao prediktor sportskog uspjeha i zadovoljstva bavljenja sportom“), dok je prijedlog Filozofskog fakulteta o davanju saglasnosti na izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti teme „Specifičnosti psihičkog funkcionisanja osoba sa tjelesnim invaliditetom“,  kandidata mr Dijane Đurić vraćen Fakultetu na doradu.

Senat je u nastavku sjednice prihvatio i prijedloge: Ugovora o saradnji između Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i šest partnera iz Crne Gore, Makedonije, Turske i Federacije Bosne i Hercegovine; te  Ugovora o saradnji između Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Odsjeka za fiziku, matematiku i tehničke nauke Univerziteta Hemijske tehnologije i metalurgije iz Sofije (Bugarska), te je donesen zaključak da se oni proslijede Upravnom odboru na odlučivanje.

Nakon razmatranja Zaključka Komisije o priznavanju strane visokoškolske isprave i pravu kandidata za nastavak studija kandidata Damjana Nešića, predmet je vraćen Medicinskom fakultetu uz zaključak da Fakultet imenuje novu komisiju koja će donijeti odluku postupajući po ranijem zaključku Senata u vezi ovog predmeta.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/2964/uni-2.jpg