Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze kandidata mr Irine Vulić

DoktoratiPrirodno-matematički fakultet

Na osnovu odluke Naučno-nastavnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta broj 19/3.3148-1/13 od 19. 11. 2013. godine imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije pod nazivnom "Identifikacija i karakterizacija genetičkih polimorfizama asociranih sa sindromom iritabilnog kolona" u sljedećem sastavu:

1. Dr Stojko Vidović, uža naučna oblast: Humana genetika, Molekularna biologija, Prirodno-matematički, Univerzitet u Banjoj Luci, komentor - predsjednik
2. Dr Lejla Pojskić, uža naučna oblast: Humana molekularna genetika, Biotehnologija i biosigurnost, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Univerzitet u Sarajevu, komentor - član
3. Dr Nataša Golić, uža naučna oblast: Molekularna genetika i genetičko inženjerstvo, Molekularna Mikrobiologija, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze kandidata mr Irine Vulić