Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze kandidata mr Renate Salihović

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu odluke Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije pod nazivnom "Socijalna podrška i prihvaćenost djece bez roditeljskog staranja" u sljedećem sastavu:

1. Dr Nenad Suzić, redovni profesor, uža naučna oblast: Opšta pedagogija i Socijalno obrazovanje, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci;
2. Dr Aleksandra Šindić, docent, uža naučna oblast: Opšta pedagogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci;
3. Dr Fehim Rošić, redovni profesor, uža naučna oblast: Opšta psihologija, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze kandidata mr Renate Salihović