Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Melihe Povlakić Hadžiefendić

DoktoratiFilozofski fakultet

Sastav Komisije:
1. Dr Nenad Suzić, redovni profesor, biran na predmetima Opšta pedagogija i Sociologija obrazovanja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Drago Branković, redovni profesor, biran na predmetu Opšta pedagogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Husnija Hasanbegović, biran na predmetu Metodologija, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Melihe Povlakić Hadžiefendić