Navigacija
Viber

Održan prvi sastanak Komiteta za prevenciju korupcije na Univezitetu u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci (UNBL), 22. januara 2014. godine održan je prvi, konstitutivni sastanak Komiteta za prevenciju korupcije na Univerzitetu čiji su članovi imenovani odlukom Senata UNBL, 10.12. 2013. godine. Formiranje Komiteta za prevenciju korupcije jedna je od mjera predviđenih Programom prevencije korupcije na Univerzitetu u Banjoj Luci koji je najviše akademsko tijelo Univerziteta usvojilo sredinom prošle godine. Komitet čine po jedan profesor/asistent sa svakog fakulteta/Akademije UNBL, te jedan predstavnik Studentskog parlamenta čiji mandati traju četiri godine. Odlukom Senata, za predsjednika novoformiranog komiteta izabran je dr Petar Pavlović, redovni profesor Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta.

Članove ovog tijela pozdravio je i Rektor Stanko Stanić, te izrazio uvjerenje da će oni u narednom periodu kroz preduzimanje odgovarajućih preventivnih mjera uticati na suzbijanje i eliminisanje problema korupcije na koji nije imun nijedan segment društva, pa ni obrazovanje.

Na prvom sastanku na kome je usaglašen način i dinamika rada, članovi Komiteta su dobili zaduženje da analiziraju akta Univerziteta i eventualno predlože inoviranje Programa prevencije korupcije, kako bi na prvoj narednoj sjednici zakazanoj za 4. februar 2014. mogao biti razmatran i usvojen akcioni plan provođenja Programa.