Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Perice Ivanek

DoktoratiFilozofski fakultet

Reješenjem Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, od 02.12.2013. godine, broj: 07/2255-3/13, izabrani smo u Komisiju za ocjenu podobnosti teme i kandidata doktorske disertacije: Uticaj interaktivnog usavršavanja nastavnika za nenasilnu komunikaciju i responsibilnu interakciju na obrazovno-vaspitna postignuća učenika srednje škole kandidata mr Perice Ivanek. Zahvaljujući na povjerenju, nakon analize dostavljene dokumentacije Komisija Vijeću podnosi sljedeći

Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Perice Ivanek