Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze kandidata mr Alme Avdić

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu odluke Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije pod nazivnom "Uzroci i pedagoška prevencija poremećaja ponašanja učenika osnovnoškolskog uzrasta" u sljedećem sastavu:

1. Dr Nenad Suzić, redovni profesor, uža naučna oblast: Opšta pedagogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr Mile Ilić, redovni profesor, uža naučna oblast: Opšta pedagogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član;
3. Dr Zlatko Pavlović, vanredni profesor, redovni profesor, uža naučna oblast: Opšta pedagogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze kandidata mr Alme Avdić