Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Onkologija i radiologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Branislava Jakovljević, vanredni profesor, uža naučna oblast Onkologija i radioterapija, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Zdenka Gojković, docent, uža naučna oblast Onkologija i radioterapija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član
3. Dr Darjana Jovanović, redovni profesor, uža naučna oblast Onkologija i radioterapija, Medicinski fakultet Novi Sad, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Onkologija i radiologija Ivanka Rakita