Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni i podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Dijane Đurić

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu odluke Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Bnjoj Luci od 04.07.2013. godine, Rješenjem br. 07/3 1201-7/13 imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije kandidatkinje mr Dijane Đurić pod naslovom "Specifičnosti psihičkog funkcionisanja osoba sa tjelesnim oštećenjim/ inviliditetom".

Komisija u sastavu:
1. Dr Spasenija Ćeranić, redovni profesor, uža naučna oblast: Klinička psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, predsjednik
2. Dr Nada Letić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Klinička psihologija i psihoterašija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Đorđe Čekrlija, docent, uža naučna oblast: Psihologija ličnosti, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

podnijela je Naučno-nastavnom vijeću Izvještaj, koji je Vijeće prihvatilo, Senat Univerziteta na sjednici održanoj 04.12.2013. godine donio je Zaključak da se vrati prethodna odluka o usvajanju prethodnog 0izvještaja Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta i Komisiji sa zahtjevom "da se Izvještaj koriguje, odnosno da se izvrši klasifikacija radova na naučne i stručne, tj. da se radovi navedu po naučnoj metodologiji".
Komisija u navedenom sastavu ponovo je razmatrala priloženu dokumentaciju te Naučno-nastavnom vijeću Filozofskog fakulteta podnosi korigovan

Izvještaj o ocjeni i podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Dijane Đurić