Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni i podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Klementine Vuković-Nuk

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu člana 71. stav 7. tačka 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/10, 104/11, 84/12) Naučno-nastavno vijeće Fakulteta, na sjednici održanoj 02.12. 2013. godine imenovalo je Komisiju u sljedećem sastavu:

1. Dr Nada Letić, vanredni profesor, uža naučna oblast Klinička psigologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Ranko Đapić, redovni profesor, uža naučna oblast Psihopatologija i Razvojna psihopatologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, član
3. Dr Igor Krnetić, docent, uža naučna oblast Klinička psihologija i psihoterapija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni i podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Klementine Vuković-Nuk