Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Nihada Omerovića

DoktoratiRudarski fakultet

Na osnovu člana 32. Pravilnika o nastavno-naučnom radu za sticanja zvanja magistra i doktora nauka, Nastavno-naučno vijeće Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj dana 18.02.2014. godine  donijelo je Odluku broj: 21/3.59/14 o formiranju komisije za ocjenu urađene doktorske disertacije kandidata mr. sci Nihada OMEROVIĆA, pod nazivom: „OPTIMIZACIJA USITNJAVANJA ERUPTIVNIH AGREGATA PRIMJENOM SAVREMENIH RAČUNARSKIH TEHNOLOGIJA”.

Sastav komisije je sledeći:
1. Dr Nadežda Ćalić, redovni profesor, uža naučna oblast: Teorijski osnovi pripreme mineralnih sirovina, Rudarski fakultet Prijedor, Univerzitet u Banjoj Luci, predsednik,
2. Dr Igor Miljanović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Računarstvo i sistemsko inženjerstvo, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, član,
3. Dr Predrag Lazić, redovni profesor, uža naučna oblast: Priprema mineralnih sirovina, zaštita životne sredine i zaštita na radu, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, član.

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Nihada Omerovića