Navigacija
Viber X logo

Održana 9. sjednica Upravnog odbora Univerziteta

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 9. sjednici, održanoj 24.03.2014. godine razmatrao je i usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju Univerziteta u Banjoj Luci u 2013. godini i Izvještaj o realizaciji javnih nabavki na Univerzitetu u 2013. godini.

Na istoj sjednici je razmatran i Prijedlog Filološkog fakulteta o osnivanju „Centra za strane jezike i prevođenje Filološkog fakulteta“, te je donesen zaključak da se predloženi koncept ne prihvata i da se od Filološkog fakulteta zatraži izjašnjenje u pogledu budućeg pravnog statusa Centra kao podorganizacione jedinice u okviru Fakulteta, odnosno organizacione jedinice Univerziteta.

Upravni odbor je donio i više odluka o pokretanju postupka javne nabavke i imenovanju komisija za javne nabavke kako na nivou Univerziteta, tako i na nivou pojedinih organizacionih jedinica (Pravnog fakulteta, Fakulteta političkih nauka, Elektrotrehničkog i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta).

Takođe, donesena je Odluka o prodaji putničkog vozila u vlasništvu Pravnog fakulteta i Rješenje o imenovanju Komisije i data je saglasnost za zaključivanje Sporazuma o poslovnoj saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i PKRS - Područne privredne komore Banja Luka.

Na sjednici je prezentovan Izvještaj Komisije za reviziju radnih mjesta sa pravom uvećanja osnovne plate, te je donesena odluka da se obustavi dalja isplata po ovom osnovu i zatraži mišljenje Proširenog kolegijuma.

Upravni odbor je, isto tako, prihvatio: Prijedlog Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakultetu o visini naknade za organizovanje pripremne nastave; Zahtjev Poljoprivrednog fakulteta za davanje saglasnosti na promjenu cijenovnika laboratorijskih usluga i Molbu Akademije umjetnosti za izmjenu Troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci za školsku 2013/14. godinu, dok je Zahtjev Mašinskog fakulteta za refundaciju troškova zakupa po osnovu Ugovora između Univerziteta u Banjoj Luci i Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka, odbijen kao neosnovan.

Na dnevnom redu devete sjednice Upravnog odbora našla se i Inicijativa Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci za uplatu 2,00 KM Fondaciji za pomoć studentima, te je donosena odluka da se formira radna grupa u sastavu: Josif Ilić, Mitar Miljić i Mladen Amović koja je dobila zaduženje da pripremi osnivački akt Fondacije.