Navigacija
Viber X logo

Priručnik za visokoobrazovne ustanove u oblasti priznavanja isprava

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U sklopu projekta pod nazivom „Evropsko područje priznavanja - Priručnik za visokoobrazovne ustanove (ERA-HEI Projekat)“, kao glavni rezultat Projekta dostupan je online Priručnik za visokoobrazovne ustanove.
Priručnik je urađen da pomogne i omogući evaluatorima obrazovnih isprava i osoblju za pristup na visokoškolskim ustanovama da praktikuju pošteno priznavanje u skladu sa principima Lisabonske konvencije o priznavanju. Priručnik nudi „prevođenje“ principa Lisabonske konvencije o priznavanju, zauzimajući se za metodologiju fleksibilnog priznavanja koja se fokusira na pitanja da li će studenti biti uspješni u njihovim studijima.

Preporuke iz ovog Priručnika su pisane iz perspektive evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i zbog toga su korisne za sve zemlje potpisnice pomenute Konvencije.

Takođe, Priručnik se može iskoristiti kao alat za obuku za one evaluatore obrazovnih isprava koji nemaju dovoljno iskustva sa priznavanjem inostranih visokoškolskih kvalifikacija.

Priručnik se može preuzeti na linku:
http://eurorecognition.eu/Manual/EAR%20HEI.pdf