Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Boška Brankovića

DoktoratiFilozofski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj 27.02.2014. godine, donijelo je Odluku broj 07/3.300-2/14 o imenovanju Komisije za ocjenu urađene doktorske disertacije mr Boška Brankovića pod naslovom "Spoljni aspekt pokreta za vjersku autonomiju u Bosni i Hercegovini od 1896. do 1905. godine" Komisija je imenovana u sljedećem sastavu:

1. Dr Đorđe Mikić, redovni profesor, uža naučna oblast: Nacionalna istorija novog vijeka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Dejan Mikavica, vanredni profesor, uža naučna oblast: Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, član
3. Dr Boro Bronza, docent, uža naučna oblast: Opšta istorija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
4. Dr Dragiša Vasić, docent, uža naučna oblast: Pomoćne istorijske nauke, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Boška Brankovića