Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidatkinje mr Vesne Zarković

DoktoratiFilozofski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj 27. februara 2014. godine broj 07/3.300-47/14. donijelo Rješenje o imenovanju Komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje mr Vesne Zarković pod nazivom "Kosovo i Metohija u politici velikih sila krajem 19. i početkom 20. veka", u sljedećem sastavu:

1. Dr Đorđe Mikić, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, mentor
2. Dr Miloš Jagodić, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
3. Dr Miloš Ković, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, član
4. Dr Dragiša Vasić, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidatkinje mr Vesne Zarković