Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Dragana Ćuzulana

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. gl. RS br. 73/10, 104/11 i 84/12), Nastavno-naučno vijeće Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, je na sjednici održanoj 27. 02.2014. godine donijelo rješenje br. 07/3.300-15/14 i imenovalo Komisiju za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije pod naslovom "Etičko i ontološko u Levinasovoj filozofiji" kandidata mr Dragana Ćuzulana, u sljedećem sastavu:

1. Prof. dr Aleksa Buha, akademik ANURS-a i profesor emeritus, uža naučna oblast: Istorija filozofije, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Zoran Arsović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Ontologija i Istorija filozofije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Boris Brajović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Etika, Pravoslavni bogoslovski fakultet u Foči, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Dragana Ćuzulana