Navigacija
Viber X logo

Sastanak sa prodekanima za naučnoistraživački rad Univerziteta u Banjoj Luci

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Sastanak prorektora za naučnoistraživački rad, prof. dr Milana Mataruge, i prodekana za NIR održan je 12. juna 2014. godine u Svečanoj sali Rektorata sa početkom u 13:00 časova.

Dnevni red sastanka:

 1. Rezultati ankete u vezi Povelje i Kodeksa istraživača

 2. Zaključci sa tematske sjednice Senata i proširenog kolegijuma na temu „Nauka na Univerzitetu“

a. Strategija razvoja Univerziteta u Banjoj Luci

 3. Informacioni sistem u dijelu e-zaposleni

 4. Tekuća pitanja

a. Naučno stručni skup „Studenti u susret nauci“

b. Pravilnik o standardima i normativima

c. Preporuke sa „info dana na temu Horizont 2020


Na sastanku je dogovoreno da se Izvještaj o sprovedenoj anketi u vezi Povelje i Kodeksa istraživača zajedno sa prezentacijom prorektora Mataruge dostavi svim prodekanima na komentarisanje, a da se usaglašena verzija Izvještaja prezentuje članovima Senata na usvajanje.

Pored toga je dogovoreno da prodekani unesu svoje bibliografije u informacioni sistem, kako bi se utvrdilo da li postoje neki propusti i kako bi se isti otklonili.

Naredni sastanak biće održan krajem juna ili početkom jula.