Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Tanje Maksimović

DoktoratiPrirodno-matematički fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 73/10, 104/11 i 84/12) i člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće na sjednici održanoj 19.06.2014. godine imenovalo je Komisiju za pregled, ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod nazivom " Karakterizacija antioksidativnog metabolizma vodenih makrofita Phragmites communis (Trin.), Utricularia vulgaris (L.) i Salvinia natans (L.) All." kandidatkinje mr Tanje Maksimović, (Odluka broj: 19/3.1460/2014) u sljedećem sastavu:

1. Dr Živko Stanković, redovni profesor, uža naučna oblast: Fiziologija biljaka, Državni Univerzitet u Novom Pazaru, predsjednik
2. Dr Biljana Kukavica, vanredni profesor, uža naučna oblast: Biohemija i molekularna biologija, Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci, član, mentor
3. Dr Nina Janjić, docent, uža naučna oblast: Biljne nauke, botanika, Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Tanje Maksimović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3475/logo-pmf.png