Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Povšinska eksploatacija mineralnih sirovina

Izbori u zvanjaRudarski fakultet

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Rudarskog fakulteta u Prijedoru Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Vladimir Malbašić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarski fakultet Prijedor, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Lazar Stojanović, docent, uža naučna oblast: Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, „Comsar Energy“ Republika Srpska d.o.o. Banja Luka, član
3. Dr Slobodan Majstorović, docent, uža naučna oblast: Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarski fakultet Prijedor, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Povšinska eksploatacija mineralnih sirovina Miodrag Čelebić i Žarko Kovačević

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3568/rf.gif