Navigacija
Viber X logo

Informacija sa 19. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 19. sjednici održanoj 20.10.2014. godine, razmatrao je i prihvatio Izvještaj o dosadašnjoj realizaciji Programa mjera i aktivnosti na poboljšanju materijalno-finansijskog stanja i poslovanja, transparentnosti, racionalnosti i odgovornosti u raspolaganju finansijskim sredstvima Univerziteta u Banjoj Luci. Takođe, Upravni odbor je usvojio Pravilnik o radu Univerziteta u Banjoj Luci.

Nakon što je upoznat sa Prijedlogom Komisije za provođenje postupka izbora privatnog partnera za zaključenje faze dijaloga u projektu javno-privatnog partnerstva "Poslovno-edukativni centar za pružanje usluga digitalne štampe", Upravni odbor je obavezao Komisiju da u narednih 30 dana organizuje usmeni dijalog sa privatnim partnerom i da pokuša iznaći zajednička rješenja, te da nakon toga, u što kraćem roku, dostavi detaljan pisani izvještaj sa preporukama Upravnom odboru.

Takođe, Upravni odbor je prihvatio Informaciju o dosadašnjem toku realizacije projekta uvođenja integrisanog Informacionog sistema Univerziteta u Banjoj Luci koju je predočio koordinator Projekta, prorektor za nastavu i studentska pitanja prof. dr Simo Jokanović, te je zadužio rektora, prorektora za nastavu i studentska pitanja, generalnog sekretara i finansijskog direktora Univerziteta u Banjoj Luci da za narednu sjednicu UO pripreme pregled aktivnosti koje je neophodno preduzeti u narednom periodu u cilju realizacije pomenutog projekta, a koji bi uključivao finansijsku i kadrovsku komponentu, nosioce aktivnosti, rokove za njihovu realizaciju kao i prijedloge rješenja.

U nastavku svoje 19. sjednice, Upravni odbor je usvojio Zaključak o ispravci tehničke greške u statutima Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta, te je donio Odluku o stavljanju van snage Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 03/04-3.3863-10/12 od 27.12.2012. godine.

Upravni Odbor je takođe, razmatrao i usvojio odluke o pokretanju postupka javne nabavke i donio rješenja o imenovanju komisije za javne nabavke radova:
- na rekonstrukciji dijela vanjske bravarije na dograđenom dijelu zgrade Elektrotehničkog fakulteta;
- na zamjeni stolarije na zgradi Poljoprivrednog fakulteta.

Isto tako, UO je podržao Prijedlog Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Banjoj Luci za formiranje knjižare u okviru Univerziteta u Banjoj Luci.

Na svojoj 19. sjednici Upravni odbor je utvrdio Prijedlog visine školarine na III ciklusu studija na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, za akademsku 2014/2015. godini u iznosu od 3000 KM, te će on biti upućen Ministarstvu prosvjete na dalje postupanje.

Takođe, UO je, na prijedlog Filološkog fakulteta, donio Odluku o visini školarine za studij doškolovavanja nastavnika srpskog jezika i književnosti , kao i Odluku o visini školarine za studij doškolovavanja socijalnih radnika sa višim obrazovanjem, na prijedlog Fakulteta političkih nauka.

U nastavku sjednice jednoglasno je donesena Odluka o visini novčanih naknada diplomiranim studentima, dobitnicima Zlatne plakete Univerziteta u Banjoj Luci u akademskoj 2013/2014. godini, u iznosu od 500 KM.

Nakon što je UO upoznat sa prigovorima Pravnog i Poljoprivrednog fakulteta na Odluku o usvajanju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci, Upravni odbor je zadužio rektora Univerziteta da na bazi Pravilnik o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova i prijedloga sa dva pomenuta fakulteta, u narednih mjesec dan, dostavi Upravnom odboru odgovarajući prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Upravni odbor je u nastavku sjednice upoznat i sa Zahtjevom Fabrike duvana a.d. Banja Luka za dobijanje lokacija za kioske, nakon čega je obavezao Službu za materijalne poslove da izvrši analizu lokacije u kampusu na kojoj bi bio postavljen objekat ovakvog tipa, da se urađena analiza uputi rektoru, odnosno Upravnom odboru i da se na osnovu toga, eventualno raspiše javni poziv za iskazivanje interesa i odabir najboljeg ponuđača.

Prigovor Dragoljuba Borojevića na Rješenje rektora Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 01/04.2-3028/14 od 15.09.2014. godine, Upravni odbor je, nakon razmatranja, odbio.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3662/uni-1.jpg