Navigacija
Viber

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma održane 07.10. 2014. godine

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Na sjednici Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci održanoj 07. 10.2014. godine, donesen je zaključak da se radna varijanta Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Univerziteta u Banjoj Luci uputi nastavno-naučnim vijećima fakulteta/Akademije i Institutu za genetičke resurse uz obavezu pomenutih tijela organizacionih jedinica Univerziteta da u roku od 15 dana radnoj grupi dostave eventualne primjedbe i prijedloge.

Nakon razmatranja primjedbi na Prijedlog pravilnik o listi strukovnih, akademskih i naučnih zvanja, formirana je radna grupa koja je dobila zaduženje da do utorka, 14. 10. 2014, objedini prijedloge i sugestije pristigle sa fakulteta, te da taj materijal uputi dekanima fakulteta/Akademije i direktoru Insituta kako bi se do kraja naredne sedmice izjasnili da li imaju primjedbi na sadržaj, poslije čega bi tako objedinjene primjedbe Univerziteta u Banjoj Luci bile upućene resornom ministarstvu.

U vezi sa tačkom dnevnog reda koja se odnosila na upis studenata na II ciklus studija u školskoj 2014/2015. godini, Prošireni kolegijum je donio sljedeće zaključke: da, u cilju otklanjanja zastoja u licenciranju nekoliko studijskih programa na drugom ciklusu, rektor Univerziteta u toku naredne sedmice obavi razgovor sa resornim ministrom, da konkurs za upis studenata na II ciklus studija u školskoj 2014/2015. godini u drugom upisnom roku bide raspisan naredne sedmice, te da će se o eventualnim izmjenama u akademskom kalendaru razgovarati po okončanju drugog upisnog roka.

Na istoj sjednici je predočena Informacija u vezi sa Pravilnikom o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova, te je nakon opširne diskusije donesen zaključak da se do kraja novembra napravi simulacija primjene Pravilnika na svim organizacionim jedinicama kako bi se došlo do odgovora na pitanje koja rješenja iz Pravilnika su primjenjiva, a koja ne, odnosno da li je potrebno ići sa prijedlogom izmjena Pravilnika prema resornom ministarstvu.

Nakon razmatranja Prijedloga Filološkog fakulteta za oslobađanje troškova štampanja diploma za studente Filološkog fakulteta koji su imali štetu u poplavama, članovi Proširenog kolegijuma su se usaglasili da je rješavanje ovog pitanja u nadležnosti fakulteta, te da bi navedni troškovi trebali biti pokrivani iz dobrovoljno prikupljenih sredstava po organizacionim jedinicama, namijenjenih zaposlenim i studenetima pogođenim poplavama.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3630/uni-2.jpg