Navigacija
Viber

Informacija sa 36. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 36. sjednici održanoj 25.12.2014. godine donio je Odluke o izmjeni Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci o izmjeni i dopuni Odluke o matičnosti fakulteta/akademije umjetnosti i studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke škole unutrašnjih poslova za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke oblasti - prečišćeni tekst, na organizacionoj jedinici Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu od 30.10.2014. godine.

Takođe, prihvaćen je Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta o ispravci Odluke o matičnosti fakulteta/akademije umjetnosti i studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke škole unutrašnjih poslova za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke oblasti - prečišćeni tekst, od 29.11.2012.godine).

Senat je prihvatio i prijedlog fakulteta o odgađanju početka nastave na prvoj godini II ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci, te donio odluku da se koriguje Akademski kalendara za 2014/2015. godinu u smislu da nastava u zimskom semestru na II ciklusu počinje u isto vrijeme kada počinje nastava u ljetnom semestru na I ciklusu.

U nastavku sjednice Senat je donio Odluku o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 40 godina od osnivanja Univerziteta u Banjoj Luci.

Na istoj sjednici, prihvaćen je Prijedlog NNV Tehnološkog fakulteta o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja i izvođenja studijskog programa trećeg ciklusa Bioinženjering i medicinska informatika; Prijedlog NNV Filozofskog fakulteta o usvajanju Elaborata o opravdanosti izvođenja trećeg ciklusa programa učiteljskog studija: doktorskih studija iz metodike razredne nastave, kao i prijedlog istog fakulteta o usvajanju Elaborata o opravdanosti izvođenja drugog ciklusa studijskog programa pedagogije: smjer inkluzivnog obrazovanja, uz obavezu NNV Filozofskog fakultet da koncipira nastavni plan u skladu sa Uputstvom za izradu i poboljšanje studijskih programa.

Takođe, prihvaćen je i prijedlog NNV Filološkog fakulteta o usvajanju Elaborata za doktorske akademske studije iz filologije (jezik i književnost), kao prijedlozi NNV Elektrotehničkog fakulteta o izmjeni i dopuni tri studijska programa drugog ciklusa i to: studija Elektroenergetika i informatika, Elektronika i telekomunikacije, te Računarstvo i informatika.

Istovremeno, prihvaćen je i Prijedlog NNV Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta o usvajanju Nastavnog plana i programa drugog ciklusa studija studijskog programa Građevinarstvo.

U nastavku sjednice, prihvaćen je Prijedloga NNV vijeća Akademije umjetnosti o imenovanju šefova katedri, kao i prijedlozi NNV Elektrotehničkog fakulteta o imenovanju rukovodioca studijskog programa Računarstvo i informatika, i o imenovanju šefova katedri.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta na svojoj 36. sjednici donio je Odluku o raspisivanju konkursa za izbor (u viša zvanja) nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Isto tako, doneseno je više odluka o izboru nastavnika i saradnika i to na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Elektrotehničkom, Medicinskom, Mašinskom, Poljoprivrednom, Prirodno matematičkom,Filološkom i Filozofskom fakultetu, te Visokoj školi unutrašnjih poslova.

Takođe, Senat je donio odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na Medicinskom, Pravnom i Filološkom fakultetu, kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na Mašinskom i Pravnom fakultetu.

Istovremeno, prihvaćen je Prijedlog NNV Ekonomskog fakulteta za dodjelu počasnog doktorata dr Klemensu Jegeru, profesoru Visoke škole za ekonomiju i menadžment FOM, ESEN, Njemačka.

Senat je na svojoj 36. sjednici donio odluke o zaključivanju:
-Ugovora o učešću Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju – Odjeljenja za urbani dizajn i planiranje, u svrhu realizacije zadataka iz projekta HERD „Preispitivanje arhitekture i energetske efikasnosti u zgradama i urbanog razvoja“ i,
-Sporazuma o nastavno-naučnoj i tehničkoj saradnji između Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i još 14 visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Slovačke, Grčke i Mađarske, partnera u TEMPUS projektu AGRIVOC.

Na istoj sjednici, razmatrani su i prihvaćeni prijedlozi NNV Mašinskog fakulteta da se rukopis „Otpornost materijala I“, autora dr Straina Posavljaka i rukopis „Programiranje numerički upravljanih mašina alatki“, autora dr Đorđa Čiče i dr Sime Jokanovića, objave kao univerzitetska nastavna literatura, kao i prijedlog NNV Tehnološkog fakulteta da se kao univerzitetska nastavna literatura objavi rukopis „Senzorna ocjena kvaliteta i prihvatljivost proizvoda“, autora dr Slavice Grujić.

Takođe prihvaćen je Prijedloga Vijeća kombinovanog studijskog programa drugog ciklusa akademskih studija Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa Univerziteta o Pravilima studiranja na ovom studijskom programu II ciklusa, kao i Prijedlog NNV Elektrotehničkog fakulteta o ekvivalenciji ostvarenih rezultata na I, II i III ciklusu studija u okviru programa mobilnosti između univerziteta.

Senat je prihvatio i prijedlog NNV Akademije umjetnosti o produženju izbornog perioda za: doc. Stevu Bojanića, doc. Branku Kuzmanović, doc. Dragu Vejnovića i van. prof. Biljanu Gavranović, dok je Prijedlog NNV Ekonomskog fakulteta o dopuni Pravilnika o uslovima dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa, odbijen.

Takođe, odbijen je i Prigovor dr Drage Radanovića na Odluku Senata od broj: 02/04-3.3764-28/14 od 30.10.2014. godine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3865/logouniblnews_t.jpg