Navigacija
Viber

Informacija sa 29. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 29. sjednici održanoj 15.06.2015. razmatrao je i usvojio Troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2015/16. godinu, koji je prethodno usaglašen sa troškovnikom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Upravni odbor je na istoj sjednici donio odluku da na onim studijskim programima Univerziteta u Banjoj Luci na kojima Vlada RS nije odobrila upis studenata na teret budžeta RS, po pet prvih studenata na rang listama bude oslobođeno plaćanja školarine u akademskoj 2015/2016 godini na teret vlastitih sredstava Univerziteta.

Riječ je o sljedećim studijskim programima:
-  Novinarstvo i komunikologija; Politikologija ( na Fakultetu političkih nauka)
- Geografija; Ekologija i zaštita životne sredine (na Prirodno-matematičkom fakultetu)
- Sport; Opšti nastavnički smjer ( na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta)

Takođe, doneseno je više odluka o pokretanju postupka javne nabavke i rješenja o imenovanju komisija za javne nabavke, i to:
-radova na izgradnji vanjskog uređenja objekta Četvrtog paviljona za smještaj studenata u sklopu Univerzitetskog grada u Banjoj Luci;
-televizijske i audio-video opreme za snimanje u okviru Tempus projekta za potrebe Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci;te
- računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci.

Nakon razmatranja Prigovora „Ademar Leon“ d.o.o. Banja Luka na Odluku Upravnog odbora od 21.04.2015. godine, Upravni odbor je donio odluku da se prigovor odbije, te da se odluka proslijedi Vladi Republike Srpske, odnosno resornim ministarstvima: Ministarstvu finansija i Ministarstvu prosvjete i kulture, na dalje postupanje.

Na istoj sjednici, Upravni odbor je razmatrao Žalbu prof. dr Filipa Turčinovića na Odluku Disciplinske komisije Univerziteta u Banjoj Luci od 30.04.2015. godine, te je nakon obraćanja strana u sporu i diskusije, donesena odluka o ukidanju prvostepene odluke Disciplinske komisije i vraćanju predmeta ovom tijelu na ponovno odlučivanje.

U nastavku 29. sjednice, donesena je odluka o stavljanju van snage Odluke Upravnog odbora o visini naknada za korišćenje Univerzitetske sportske dvorane, od 18.02.2014. godine, dok su na snazi ostale odluke Upravnog odbora od 23.11 2012. i 27.12.2012. godine.

Takođe, prihvaćen je Prijedlog odluke o visini školarine za polaznike Ljetne škole na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u akademskoj 2014/15. godini.

Upravni odbor je na svojoj 29. sjednici raspravljao o utvrđivanju koeficijenata za radna mjesta koja nisu navedena u Zakonu o platama zaposlenih u prosvjeti i kulturi Republike Srpske, te je donesen zaključa da pravna služba Univerziteta pripremi prijedlog odluke o kojoj bi se Upravni dbor izjasnio na sljedećoj sjednici.

U nastavku sjednice Upravni odbor je prihvatio Prijedlog odluke o osnivanju Instituta za reprodukciju domaćih životinja pri Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, kao podorganizacione jedinice Univerziteta, uz izmjenu u članu četiri Prijedloga odluke kojom je definisano da sredstva za rad Instituta obezbjeđuje Poljoprivredni fakultet.

Na istoj sjednici data je saglasnost za pokretanje procedure za zaključivanje ugovora sa JP „Elektrokrajina“ A.D. Banja Luka u vezi sa izgradnjom i pravom raspolaganja trafo-stanicama u Univerzitetskom gradu.

Takođe, Upravni odbor je usvojio više odluka o zaključivanju ugovora o saradnji i to:
- Ugovora za HERD - program u visokom obrazovanju, istraživanje i razvoj za zemlje zapadnog Balkana – energetski sektor, između Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju – Odjeljenje za urbani dizajn i planiranje;
-Ugovora o laboratorijskim uslugama između Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i preduzeća „Krajina klas“ d.o.o. Banja Luka;
- Ugovora između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Pajsije Hilandarski u Plovdivu – Bugarska (Ugovor za 2014-2021 godinu između institucija iz zemalja učesnica programa i partnerskih zemalja – Program Erasmus+);

U nastavku sjednice Upravni odbor je dao saglasnost na Odluku o visini naknade za organizovanje instruktivne nastave iz fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe, data je saglasnost kombinovanom studijskom programu „Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa“ koji se izvodi na Prirodno-matematičkom i Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, da koristi pečat Univerziteta u Banjoj Luci dopunjen svojim nazivom, te je ovlastio rektora Univerziteta i dekane pomenutih fakulteta da potpisuju diplome i dodatak diplomi, dok je rukovodiocu ovog studijskog programa dato ovlašćenje da potpisuje indekse i druge javne isprave koje se izdaju studentima.

Upravni odbor nije prihvatio Molbu Rukometnog kluba „Borac m:tel“ Banja Luka za otpis duga po osnovu korišćenja Univerzitetske sportske dvorane Univerziteta u Banjoj Luci, a pravna služba Univerziteta dobila je zaduženje da analizira postojeći ugovor sa RK „Borac m:tel“ i identifikuje pravni osnov za njegovo eventualno raskidanje, te da pokrene proceduru za namirenje duga.

Prigovor Gorana Milakovića, zaposlenog na radnom mjestu referent za studentska pitanja, na Odluku Upravnog odbora od 08.05.2015. godine, takođe je odbijen kao nesonovan.

Na istoj sjednici razmatrana je, i prihvaćena, Informacija o nerealizovanim aktivnostima od dana konstituisanja Upravnog odbora, te je donesen zaključak da one aktivnosti koje još nisu realizovane budu predmet razmatranja na narednim sjednicama Upravnog odbora.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4363/uni-1.jpg