Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Ljiljana Tankosić

DoktoratiRudarski fakultet

Na četrdesetprvoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća Rudarskog fakulteta Prijedor održanoj 09.04.2015. godine, a u skladu sa članom 71. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS, broj 73/10) i člana 52. Statuta Univerziteta u Banja Luci, donijeta je Odluka br. 21/3.27/13 o imenovanju komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije, imenovana je Komisija u sastavu:

1. Dr Milena Kostović, redovni profesor, uže naučne oblasti Zaštita životne sredine i Priprema mineralnih sirovina, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik Komisije (ko-mentor)
2. Dr Nadežda Đalić, redovni profesor, uža naučna oblast Teorijski osnovi pripreme mineralnih sirovina, Rudarski fakultet Prijedor, Univerzitet u Banjoj Luci, mentor
3. Dr Svjetlana Sredić, docent, uža naučna oblast Hemija, Rudarski fakultet Prijedor, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Ljiljana Tankosić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4409/rf.gif