Navigacija
Viber

Informacija sa 58. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat  Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 58. sjednici održanoj  07. aprila 2016. godine, donio je Odluku o raspisivanju konkursa za izbor rektora Univerziteta u Banjoj Luci, te je  imenovao Komisiju za provođenje postupka izbora u sastavu: dr Braco Kovačević, profesor Fakulteta političkih nauka; dr Milorad Božić, profesor Elektrotehničkog fakulteta i Neđo Malešević, student.

Na sjednici je prihvaćen Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Elektrotehničkog fakulteta o planu upisa studenata u prvu godinu III ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci u školskoj 2016/2017. godini, kao i Prijedlog NNV Filozofskog fakulteta o izmjeni Nastavnog plana studijskog programa Pedagogija.

Takođe, donesene su odluke o  imenovanju rukovodioca III ciklusa Kombinovanog studijskog programa Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo i  o razrješenju i imenovanju rukovodioca II ciklusa studija Kombinovanog studijskog programa Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa.

Senat je donio i odluke o izmjeni i dopuni: Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I ciklusu studija za školsku 2015/2016. godinu od 16.07.2015. godine i Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na II ciklusu studija za školsku 2015/2016. Godinu od 30.09.2015. godine; kao i Odluku o ukidanju dijela Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I ciklusu studija za školsku 2015/2016. godinu od 16.07.2015. godine i Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima od 30.09.2015. godine.

Nakon razmatranja, Senat je prihvatio  Informaciju o broju mentorstava nastavnika Filozofskog fakulteta studijskog programa Pedagogija, uz zaključak da dosadašnja praksa imenovanja mentorstava na pomenutom studijskom programu u  broju koji je predočen u Informaciji, na svojevrstan način predstavlja kršenje etičkog kodeksa.  Takođe, Senat je donio zaključak da se sugeriše nastavno-naučnim vijećima fakulteta da u postupku imenovanja mentora  za odbrane magistarskih teza i doktorskih disertacija do kraja ove školske godine ne imenuju za mentore nastavnike koji imaju više od pet odobrenih mentorstava u školskoj 2015/2016, kao i da se za narednu sjednicu Senata pripremi dopuna Pravila studiranja  u cilju ograničavanja broja mentorstava po jednom nastavniku u jednoj školskoj godini. 

U nastavku sjednice, Senat je donio i Zaključak da se postupi u skladu sa rješenjima Prosvjetne inspekcije od   01.03. i  23.03.2016. godine. Takođe, prihvaćen je prijedlog Nastavno-umjetničkog vijeća Akademije umjetnosti za ispravku tehničke greške u Odluci o izmjeni i dopuni Nastavnog plana na II ciklusu studija studijskog programa Likovnih umjetnosti na smjerovima Slikarstvo i Grafika od 24.12.2015. godine.

Nakon opštirne diskusije o  formiranju katedri Univerziteta u Banjoj Luci i rasporedu predmeta po tim katedrama donesen je zaključak da se formira radna grupa koju će činiti prodekani za nastavu i prorektor za kadrovska pitanja prof. dr Draško Marinković, sa zadatkom da utvrdi principe  na osnovu kojih se treba izvršiti raspored predmeta po užim naučnim oblastima i po katedrama.  

Na istoj sjednici donesena je i Odluku o imenovanju šefova katedri na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu.

Takođe, donesena je Odluka o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i  saradnika.Senat je na svojoj 58. sjednici donio više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Elektrotehničkom, Mašinskom,Medicinskom,Prirodno-matematičkom, Tehnološkom, Filozofskom i Filološkom fakultetu. 

Isto tako, donesene su odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na Ekonomskom i Pravnom fakultetu, kao i više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije, i to na: Ekonomskom, Pravnom, Prirodno-matematičkom,Tehnološkom i Filozofskom fakultetu. 

Senat je prihvatio Prijedlog NNV Elektrotehničkog fakulteta da se rukopis „Osnovi elektrotehnike 2 - Praktikum za labaratorijske vježbe“, autora Alekseja Avramovića i prof. dr Tatjane Pešić - Brđanin, objavi kao univerzitetska nastavna literatura, kao i Prijedlog NNV Filološkog fakulteta da se kao univerzitetska nastavna literatura objavi rukopis  „Narodne zdravice. Građa i komentari“, autora mr Danijele Jelić i mr Valentine Milekić.

Na istoj sjednici prihvaćeni su prijedlozi sporazuma i ugovora o saradnji , i to: 
-Sporazuma između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu; 
- Sporazuma o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i JZU Institut za javno zdravstvo, Banja Luka;
- Ugovora o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Voronješkog državnog univerziteta (Voronjež, Ruska Federacija); te 
- Sporazuma o poslovnoj saradnji sa JU Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Nakon razmatranja Zahtjeva Borjana Mitrovića za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci od 24.12.2015. godine i Prijedloga NNV Filološkog fakulteta o odbijanju pomenutog Zahtjeva, donesen je zaključak da se od NNV Fakulteta traži da postupi u skladu sa prethodnim zaključkom Senata.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5290/logo-unibl-1.jpg