Navigacija
Viber

Informacija sa treće sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj trećoj sjednici održanoj 16.09.2016. godine  prihvatio je Prijedlog izmjene članova 135. i 145. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci. 

Na sjednici je prihvaćena Informacija o rezultatima prvog i drugog upisnog roka u školskoj 2016/2017. godini.

Nakon razmatranja, prihvaćen je Prijedlog za izmjenu i dopunu Odluke Vlade Republike Srpske o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, te je isti upućen Ministarstvu prosvjete i kulture na dalje postupanje.

U nastavku sjednice donesena je Odluka o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I, II i III ciklusu studija u školskoj 2016/2017. godini. 

Prihvaćen je Prijedlog odluke Nastavno-naučnog vijeća Elektrotehničkog fakulteta o ispravci tehničke greške u Elaboratu o opravdanosti izmjene studijskog programa Računarstvo i informatika na I ciklus studija.

Senat je donio Odluku o razrješenju i imenovanju rukovodioca Studijskog programa Fizika na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Na istoj sjednici donesena je Odluka o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i  saradnika (napredovanje u više zvanje/reizbor).

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je na istoj sjednici donijelo više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Akademiji umjetnosti, Ekonomskom, Medicinskom, Prirodno-matematičkom i Fakultetu političkih nauka. 

Takođe, Senat je donio više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji, i to na: Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom i Ekonomskom fakultetu, kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na: Ekonomskom, Pravnom i Poljoprivrednom fakultetu. 

Takođe, usvojena je odluka o sastavu Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta. 

Prijedloga Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta za osnivanje „Centra za inovacije, preduzetništvo i revitalizaciju preduzeća, vraćen je Fakultetu uz obavezu da NNV donese novu odluku. 

Na 3. sjednici Senata donesena je Odluka o formiranju Organizacionog odbora za pripremu Svečane akademije  povodom obilježavanja Dana Univerziteta u Banjoj Luci. Organizacioni odbor činiće: rektor i prorektori Univerziteta, dekani fakulteta/Akademije umjetnosti, direktor Instituta za genetičke resurse, finansijski direktor i generalni sekretar Univerziteta, te predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci.

Na  istoj sjednici, Senat je razmatrao i odbacio Primjedbu prof. dr Brace Kovačevića i prof. dr Dragane Bašić na imenovanje članova Komisije za izbor nastavnika po konkursu od 29.06.2016. godine.

Senat je, nakon razmatranja, prihvatio i prijedloge više sporazuma o saradnji, i to:
- Međuuniverzitetskog sporazuma između programskih i partnerskih zemalja u programu Erasmus +  (KA1 Razmjena studenata i osoblja) između Univerziteta u Banjoj Luci (Mašinski fakultet) i Politehničkog univerziteta u Temišvaru (Rumunija);
- Sporazuma o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Udruženja IT Klastera, Banja Luka;
- Sporazuma o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Privredne komore Republike Srpske, Područne privredne komore, Banja Luka;
- Sporazuma o saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
- Međuuniverzitetskog sporazuma između programskih i partnerskih zemalja u programu Erasmus+ (KA1 Razmjena studenata i osoblja) između Univerziteta u Banjoj Luci ( Mašinski fakultet) i Tehničkog univerziteta Kluž-Napoka ( Rumunija)
- Memoranduma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Tehničkog univerziteta u Kluž-Napoka (Rumunija).

Nakon razmatranja zahtjeva nastavnika i saradnika Fakulteta političkih nauka na odluke Senata o izboru u zvanja, odbijeni su kao neosnovani zahtjevi Nikoline Mijić, Slaviše Radana, dr Radomira Neškovića  i dr Gostimira Mikača, dok su zahtjevi dr Zorana Vrućinića  i dr  Zdravka Marjanovića vraćeni NNV Fakulteta na ponovno razmatranje i dopunu.

Na sjednici je razmatran  Zahtjev Stefana Mačkića za pristup informacijama od 09.08. 2016. i donesen zaključak da se traženi podaci dostave podnosiocu zahtjeva u štampanom obliku, putem pošte.

Takođe, razmatrana je predstavka Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH u vezi Žalbe Predraga Ilić i donesen zaključak da se dostavi traženo izjašnjenje. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5699/logo-unibl-2.jpg