Navigacija
Viber

Informacija sa 4. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 27.10.2016. godine verifikovao je mandate dva nova člana Senata: prof. dr Draška Marinkovića, člana Senata sa Prirodno-matematičkog fakulteta i prof. dr Nade Šumatić, predstavnika Šumarskog fakulteta u ovom tijelu.

Na istoj sjednici, prof. dr Luka Kecman, nakon provedene procedure tajnog glasanja,  izabran je za novog prorektora za kadrovske i materijalne resurse Univerziteta u Banjoj Luci.

Senat  je, u nastavku sjednice, donio Odluku o pokretanju izrade prijedloga novog Statuta Univerziteta u Banjoj Luci , te je imenovao  Radnu grupe za pripremu Prijedloga Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, u čijem su sastavu: rektor, prorektori, generalni sekretar i predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci, te šest predstavnika sa fakulteta iz svake od naučnih oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu: doc. dr Darko Radić (društvene nauke), prof. dr Sanja Radanović ( humanističke), doc. dr Zorana Tanasić (tehničke), doc. dr Vojislav Dukić (poljoprivredne), prof. dr Zoran Vujković (medicinske) i prof. dr Radoslav Dekić (prirodne nauke).

Nakon diskusije, donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I, II i III ciklusu studija u školskoj 2016/2017. godini  na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, i Mašinskog fakultet, dok su NNV fakulteta koji su u svojim listama kao odgovorne nastavnike naveli profesore emerituse, dobili zaduženje da urade korekcije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. 

Senat je prihvatio Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta za izmjenu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini na javnim visokoškolskim ustanovama. 

Takođe, prihvaćen je Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta političkih nauka za dopunu Odluke o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini na javnim univerzitetima.

Na istoj sjednici, donesena je Odluka o imenovanju Centralne izborne komisije za sprovođenje izbora članova Studentskog parlamenta, članova vijeća iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci i članova Senata VŠUP iz reda studenata.

Nakon diskusije po tački dnevnog reda koja se odnosila na utvrđivanju broja nastavnika za dodjelu zvanja profesor emeritus u akademskoj 2016/2017. godini, donesen je zaključak da će  se pomenuti broj nastavnika usaglasiti i razmatrati  zajedno sa pravilnikom  o izboru u zvanje profesor emeritus.

Isto tako, Senat je nakon razmatranja Prijedloga stručne komisije za dodjelu zvanja profesor emeritus, tajnim glasanjem donio odluku  da se prof. dr Nenadu Kecmanoviću, redovnom profesoru u penziji Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, dodijeli zvanje profesor emeritus.

Na sjednici je takođe razmatrana i prihvaćena Analiza pokazatelja kvaliteta za 2014. 
godinu koju je radio Komitet za osiguranje kvaliteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Senat je, isto tako, prihvatio Prijedlog NNV  Mašinskog fakulteta o osnivanju Centra za podršku privredi i Elaborat o opravdanosti osnivanja Centra; Prijedlog NNV Medicinskog fakulteta o opravdanosti osnivanja Centra za specijalističke studije  i kontinuiranu (medicinsku) edukaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci; Prijedlog Prirodno-matematičkog fakulteta o izmjeni i dopuni Odluke o matičnosti fakulteta/akademije umjetnosti i studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke škole unutrašnjih poslova za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke oblasti; kao i  Prijedloga istog fakulteta  o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu nastavnih predmeta po katedrama Univerziteta u Banjoj Luci, za koje je matičan Prirodno-matematički fakultet.

Na svojoj 4. sjednici Senat je prihvatio prijedlog da se najboljim diplomiranim  studentima Univerziteta u Banjoj Luci omogući obavljanje pripravničkog staža.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je na istoj sjednici donijelo Odluku o dodjeli Povelje Univerziteta prof. dr Miloradu Božiću, te Odluku o dodjeli Plakete Univerziteta  prof. dr Živojinu Eriću.

Na sjednici su donesene odluke o imenovanju šefova pojedinih katedri  i studijskih programa na Elektrotehničkom Medicinskom, Mašinskom, Prirodno-matematičkom , Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Poljoprivrednom  i Filološkom fakultetu, kao i odluke o razrješenju šefova pojedinih katedri na Medicinskom, Prirodno-matematičkom i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu.

U nastavku sjednice donesena je Odluka o izboru Darka Paspalja u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Specijalno fizičko obrazovanje. 

Senat je takođe, donio  Odluku o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i  saradnika (reizbor i napredovanje).

Isto tako, doneseno je više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Ekonomskom, Mašinskom, Medicinskom, Poljoprivrednom, Prirodno-matematičkom, Tehnološkom, Filozofskom, Filološkom  i Šumarskom fakultetu.

Istovremeno, odbijen  je Zahtjeva dr Zorana Vrućinića za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta  o izboru dr Đuke Ninković Baroš i prihvaćen Zaključka Medicinskog fakulteta od 22.09.2016. godine.

Senat je donio i više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na, i to na: Ekonomskom, Medicinskom, Pravnom, Fakultetu političkih nauka, Filozofskom, Filološkom i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, kao i odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na: Ekonomsko, Medicinskom, Prirodno-matematičkom  i Filološkom fakultetu. 
Prihvaćen je i Prijedlog NNV Elektrotehničkog fakulteta  o imenovanju komisije za ocjenu urađene doktorske disertacije mr Dine Kosića pod nazivom „Adaptivno-predikativni kontroler na bazi neuralnih mreža“.

Na istoj sjednici, najviše akademsko tijelo Univerziteta, razmatralo je i prihvatilo prijedloge više sporazuma i memoranduma o saradnji: 
-Međuuniverzitetskog sporazuma između programskih i partnerskih zemalja u programu Erasmus+ (KA1 - Razmjena studenata i osoblja) između Univerziteta u Banjoj Luci (Akademija umjetnosti) i Robert Gordon Univerziteta iz Aberdina (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske);
- Memoranduma o razumijevanju i saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Omladinskog komunikativnog centra (OKC), Banja Luka;
- Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine;
- Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Uprave za indirektno oporezivanje BiH;
- Memoranduma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Tianjin University of Technology and Education, u vezi sa osnivanjem Konfučijevog instituta.

Takođe, data je saglasnost za pristupanje Univerziteta u Banjoj Luci Konzorcijumu visokoobrazovnih institucija Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (China – CEECs Higher Education Instutions Consortium).

U nastavku sjednice razmatrani su i prihvaćeni prijedlozi  za objavu tri  rukopisa kao univerzitetske nastavne literature i to:
- rukopisa „ANALITIČKA HEMIJA. Kvantitativna hemijska analiza. Teorijske osnove, praktikum, računski primjeri“, autora prof. dr Slavice Sladojević, 
- rukopisa „ANALITIČKA HEMIJA. Teorijske osnove kvalitativne hemijske analize“, autora prof. dr Slavice Sladojević i Marine Rakanović, mr, 
- rukopisa „PLIVANJE“ tehnike, trening, strategije, autora doc. dr Gorana Grahovca i doc. dr Bojana Guzine, objavi kao univerzitetska nastavna literatura.

Donesena je i Odluka o angažovanju  nastavi prof. dr Dragutina Šiške, dok je prof. dr Danilu Kapasu odobreno korištenje  slobodne studijske godine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5839/uni-1.jpg